Algemene voorwaarden Borgers Media

Artikel 1 Definities 

1. De eenmanszaak Borgers Media is een bedrijf dat zich richt op het verlenen van diverse diensten met betrekking tot grafische uitingen, webdesign en fotografie, een en ander in de meest ruime zin.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Borgers Media en Borgers Media de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Borgers Media en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Borgers Media en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende grafische ontwerpen, (web)designs en fotografie, alsmede alle andere door Borgers Media ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.borgersmedia.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden  

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Borgers Media gesloten Overeenkomsten waarbij Borgers Media Diensten aanbiedt of producten levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Borgers Media overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst      

1. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Borgers Media via e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Borgers Media zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een schriftelijke opdrachtbevestiging.
2. Als Borgers Media een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Borgers Media kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Borgers Media dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Borgers Media deze schriftelijk bevestigt.
4. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Borgers Media.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst  

1. Borgers Media zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Borgers Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Borgers Media de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Borgers Media worden doorbelast aan Opdrachtgever.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Borgers Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Borgers Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Borgers Media zijn verstrekt, heeft Borgers Media het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Borgers Media zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Borgers Media hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Borgers Media dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst  

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Borgers Media en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Borgers Media op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Borgers Media en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst  

1. Borgers Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Borgers Media goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is Borgers Media bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Borgers Media gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering  

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog niet hebben aangevangen.
2. Indien Opdrachtgever wenst te annuleren en er door Borgers Media al Diensten zijn verricht, wordt er in gezamenlijk overleg naar een passende oplossing gezocht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling  

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exlusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Borgers Media heeft het recht voor aanvang van de opdracht een aanbetaling van 30% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen, tenzij anders wordt overeengekomen.
3. Borgers Media heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
4. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
5. Betaling geschiedt via bankoverschrijving, uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.
6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Borgers Media mede te delen.
7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien Borgers Media besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
9. Het staat Borgers Media vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering niet heeft voldaan.

Artikel 9 Levering 

1. Het niet-tijdig leveren van Borgers Media is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.
2. Alle transportrisico’s komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 Aansprakelijkheid   

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Borgers Media is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Borgers Media nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
3. Borgers Media is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Borgers Media, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Borgers Media om, als een door Borgers Media ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
4. Borgers Media is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 9 lid 2 van deze Algemene voorwaarden.
5. Borgers Media is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
6. Borgers Media is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
7. Borgers Media is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.
8. De Opdrachtgever vrijwaart Borgers Media voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
9. Indien Borgers Media aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Borgers Media met betrekking tot haar Diensten.
10. De aansprakelijkheid van Borgers Media is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Borgers Media niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Borgers Media.
12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht  

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Borgers Media, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Borgers Media zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Borgers Media, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Borgers Media overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Borgers Media heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens  

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Borgers Media kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Auteursrecht en intellectuele eigendom 

1. Het auteursrecht en eventuele andere (intellectuele) eigendomsrechten op de door Borgers Media geproduceerde Diensten berusten uitsluitend bij Borgers Media, ongeacht de herziening van de Dienst op instructie van Opdrachtgever.  
2. Opdrachtgever verwerft het eenmalige, niet-exclusieve exploitatierecht op de Dienst, dat beperkt is tot de titel waarvoor het is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. 
3. Opdrachtgever mag het exploitatierecht zoals genoemd in lid 2 van dit artikel niet overdragen aan derden of in (sub)licentie geven, tenzij anders is overeengekomen. 
4. Eventuele exclusieve exploitatie of digitale exploitatie dient uitdrukkelijk overeengekomen te worden met Borgers Media.  
5. Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het exploitatierecht van Opdrachtgever en is derhalve niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen. 
6. Elk ander gebruik, dat niet onder lid 2 van dit artikel valt of niet is overeengekomen, is een inbreuk op het auteursrecht van Borgers Media ter zake waarvan Opdrachtgever schadeplichtig is. 
7. De schadevergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is voor inbreuk op het auteursrecht als bedoelt in lid 6 van dit artikel omvat het door Borgers Media geleden inkomensverlies en de door Opdrachtgever gemaakte winst en bedraagt minimaal 300% van de overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht Borgers Media om vergoeding van de overige, cq. werkelijk geleden schade, te vorderen. 
8. Voor iedere inbreuk op de aan Borgers Media toekomende persoonlijkheidsrechten als bedoelt in artikel 25 van de Auteurswet, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het recht op naamsvermelding, is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 14 Klachtenregeling

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan Karen@borgersmedia.nl of telefonisch te melden via 06-20490869.

Artikel 15 Identiteit van Borgers Media

1. Borgers Media is bij de KvK geregistreerd onder nummer 172612590000 en draagt btw-identificatienummer 1261.31.910.B01. Borgers Media is gevestigd aan Hurksestraat 19 (5652AH) te Eindhoven.
2. Borgers Media is per e-mail te bereiken via Karen@borgersmedia.nl of middels de Website www.borgersmedia.nl en telefonisch op 06-20490869.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

1. Op de rechtsverhouding tussen Borgers Media en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Borgers Media en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement [ARRONDISSEMENT + locatie].

Artikel 17 Slotbepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde raadplegen via www.borgersmedia.nl/algemenevoorwaarden en info@borgersmedia.nl op te vragen als pdf.